فرهام علی پناه

شیرینی سرای خوب

طراحی یک لوگوگی خفن و مناسب برای یک شیرینی سرای و شیرینی پزی خفن با ترکیب دو المان خوب و شیرینی

فرهام علی پناه
فرهام علی پناه