فرهام علی پناه

طراحی گرافیک و هویت بصری

تا به تا

طراحی گرافیک و هویت بصری

فروشگاه کفش تا به تا

واقع در کرج است که طراحی هویت بصری و لوگوی آن بر عهده بنده بود .

لوگو با الهام گرفتن از نام آن طراحی شده و یک شباهتی هم ب لوگوی شرکت نایکی دارد.

فرهام علی پناه
فرهام علی پناه
فرهام علی پناه
فرهام علی پناه
فرهام علی پناه